DC-BTC - 分散式社区比特币!                              最低利润是每天+10%。     高达+9%的推荐奖金。      3级合作伙伴奖金。      全天候开放。  


  • 会员量: 78260
  • 捐款量: 67882
  • 已支付: 12947,40 BTC
  • 已支付推荐奖金: 732,84 BTC

DC-BTC系统- 是个国际加密爱好者协会。DC-BTC系统根据马夫罗季兄弟- 谢尔盖和维亚切斯拉夫在区块链系统里开发的独特数学算法运行。其核心是资源捐款。< /p>

Bitcoin

#227
(+10%/日)
23:35 GMT

DC-BTC系统- 是个国际加密爱好者协会。DC-BTC系统根据马夫罗季兄弟- 谢尔盖和维亚切斯拉夫在区块链系统里开发的独特数学算法运行。其核心是资源捐款。

+10%

参与一天最低的利润为+10%捐赠金额。

+5%

推荐奖金为+5% 被推荐人捐赠的金额。

100% 没有赔钱的风险!

3级的推荐奖金:
获得甚至3级的推荐奖金!

开始参加与获得+10%的利润非常简单:

1

输入您的BTC地址,然后点击 “参与”.

2

在个人主页您会看到系统的BTC地址。把BTC发到这个地址,你的余额将自动刷新。

3

过一天后,您的捐款金额将返回到您的钱包里+10%的奖金

就这样! 没什么复杂的。所有支付都是自动的。

您可以使用同样的地址进行所有后续捐款。一旦您想赚取+10% - 只需把BTC发送到此地址即可。


比如,你在15日提供了1-BTC的捐赠, 那么17日您将获得1.1-BTC的奖励!在同一天,这笔款项可用于第二次捐赠。


支付统计

february 20th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/629c7f1b2051149e8bc27c73cbab32ebd0c2e1eb811a075e7a12ec645ba72af2
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/ea84323fb9f4bcd56574242f36c72bb9d0aab7e19d643027bf8b4378b26d87f3
https://www.blockchain.com/btc/tx/125b217fc57d5c342d5c35606bda864f21e7d29ee06a1e5972976545c76f15c4
https://www.blockchain.com/btc/tx/74ec53b2d46cefab958df4148bdb0b67b56944a6a868fff962d12b4293021ba7
https://www.blockchain.com/btc/tx/948b9b312734cb742dac7ce334e55b8f8cd99070f9ed4e5a5fbd8e1e3be3343a
https://www.blockchain.com/btc/tx/bebef8679bce3ae23cd68797f486eb5a370edd857ac155711ed4d45b7c65f443
https://www.blockchain.com/btc/tx/6355824bfd89913cc7661a7b65d14dd4b10b0b17841b26372a560f369340de00
https://www.blockchain.com/btc/tx/c633bed32b6b99365379f3f659f7ba843630ef235258c46a20be5f3e10d405d5
https://www.blockchain.com/btc/tx/91fe2c57cbd9beea1eb7eace62a6efc078959de0d2d3c672c6325404f40e055e
https://www.blockchain.com/btc/tx/1be3b454edfc239cf52a0f6d82da442548b88a757fb85666ac5692cb14e3edc1
https://www.blockchain.com/btc/tx/02ce027679e1bb6719f185aeec53ac0d844b6f4925a9d1a051f8ca92baf6d34d
https://www.blockchain.com/btc/tx/9520fdb85f5b5163d875dc06999697dac345f575ffbc24629f74949cccc437af
february 19th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/bd5a6d12b282acc1b0bda8e6a063a07dbadf7577c9d80bc134977a6e9ae66be9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/5e88a45e9bcba73573bd24b0c8da051a4d2a7d3208c175a0360b08d37169d03d
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/84b8497a1ef5e1131353d968e7959ed21b6fcfa76cc1e0a4914ce6f3b023d93e
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/5116b9fc66acecd28bdb71c1ebe523b1a42caf5abc42a8a80f503329f44e375f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/19d7879549e528ff45f9b6da2c603c3c0ea7d24ce4992b2dca5dc8b3046ddf14
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/05b668e404bade2b1c306c3e817cf3c84d9758f30afcebc207c423d269748422
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/8edefcb9292246723a3ea2f59119fa03fd97466666bc194bb11c544d9e09e046
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/0e30af68f8475b6e3176aac266adbb10990e6470e92d7ba242db15968a3e966d
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/a2711490a5323f0ae83e72f21f81f8a52ca8369a939c37626ee9a7a6d2bbe1ed
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/852b62b97964b1737ba599e3375fdd2c3eb97fe77c86df991405759f0c4d063d
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/ed9cbb2dff256b1b685ef107108ef4536f248dc4ad248125462b92b11c3e86ee
february 18th
https://www.blockchain.com/btc/tx/ece2af24c65332c9d2ecad3a646f49721c594cbcd0d3e9cc096e4fc9f33c9f97
https://www.blockchain.com/btc/tx/5c56a7dff98d2dd77722e30b566ef43208d99c4adb885b75347aa3086f218e59
https://www.blockchain.com/btc/tx/02ba085071283b755ce1e193a6e3c79b383ff70ad0b4a621382dc410cbe4bdda
https://www.blockchain.com/btc/tx/faf14db390edf98324426cce6b8fb3aeeb12f9c36d55e85e39817037d9f8f23a
https://www.blockchain.com/btc/tx/db90a44a14f1da166c304e32a4538a0e4b11460b814eb559cab81ba70fdd45fc
https://www.blockchain.com/btc/tx/089aafd04338b1bd27ea15606de9fa1b7410bea1a3cea58afc80be787435a739
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/c9c52f1a433afeda4969b0574e7014748de95a1bbdcbfe09673d49c82f781b8c
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/96f343eec8aa0ff78511028c73156444d00f8717bb34f320edaeaa99684d2b85
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/8f7e571877d8d7d8c74ab4cad17aa2d56ed2428c444f3084f86d668a525e8607
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/714b6a0ee47f2894dd847ce68e698588b324e378c331832ef5d906f685638a93
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/6866696f36a6137daab6bf2334184b9438fb622eda68daa3541ca762c4757ba8
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/42e8e851c60baf42b85b1b065aefc63d2443efb29b70f86424b2f706821706ba
february 17th
https://www.blockchain.com/btc/tx/e739306a2a076b3bd237b2b9d37fbd1f99472cb9948544a8d2d585697dbd0f2c
https://www.blockchain.com/btc/tx/1a78a9fa0fddba51f55a81e1857ae3dd76019f3ca002b43a95f27f59408b6749
https://www.blockchain.com/btc/tx/6b4d11e6bbe3a5540b1530d168f8f6d98e4ee76abc59da25ee84cf9f02f8905c
https://www.blockchain.com/btc/tx/fe8594d0e8b360d0350f1f16e8f859d99e365560982068c2cf5ce210ab8804e1
https://www.blockchain.com/btc/tx/73b71d6adaff9a10303e9733bb0cf0a28897eed3669a126a07b058946035194e
https://www.blockchain.com/btc/tx/617006822827c398fcd9717f1557bb10177ba1381b50f400e3839d59f194f3ed
https://www.blockchain.com/btc/tx/0b7e559569c1eb3cd6f0a28730116e9aadb6cf181537a2e7da9f4e6f4cc5d74f
https://www.blockchain.com/btc/tx/ce4b1f141c13bb8c61bd607eb39e05ad872db2a6f972289e1e474eb759fb5d8c
https://www.blockchain.com/btc/tx/51100b84067d227db7fde6903e4d6a2d53903ab7a19c70709a1dc2b7007ab262
https://www.blockchain.com/btc/tx/7bc10f769fd88284bdc662e00eecefd3a8a7fca5087df5b5cc09454e7a8254d2
https://www.blockchain.com/btc/tx/66eb71b4204bef8764889342a394995f2d766cc6c5aaa93031167f02ac4839df
https://www.blockchain.com/btc/tx/6ce9b5c594cdb786621f54c168f26d6d7c9d2e34632b1e60ad9038e76cde9904
https://www.blockchain.com/btc/tx/69c1189cd7047e126a77ad6196fbfee7499c475fa28516eb99d023dee182c90b
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/bc412f2f45e53c932030fefaac6875d6f8c9772532ef167528bb78acbb892d50
february 16th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/e5f5b062f47a2207c17537293a9588840e10a3f1226efdbb2ac0b3be88ab9c30
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/0dbdc80917a239d5d0782f58a98ae23f58fa4f8d7f4a3d6325c17cdcbaa2aa26
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/cc1150b58548472c3dbb389224ac93ed5eb0b6f8de62b026207363fe8eae1ad7
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/81365c8f29d66fb2e51b293a6791a836eee117f7de23b2000ac7eb475c313450
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/1bd5f768cc02294a1747971f2d209c633261ef43e5e26dab68d4d5c9e6ab92e8
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/7796378a46f04a640a5b30783bc6dea14f2517ca7a8fed5bf2de67cefa2df31a
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/8d7c096be942e7c5caa75a9878f89591d8b0acf1f7faeea707942b38e17b72e6
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/9fa332a298740056f9db1665f16a42155132916002e3b608c0d4643f0c6408a0
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/6b7cf3f3aa60fe89940c0a817c2b716306574850720797035530caeced1cf5fc
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/fb8dd660d8f173e5f2d5108042338ea7438c3e964cd7a5dfcfe4d963c61509c0
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/0677bf553cb05c83930e3015bee1deeee25d59b11f645a516bcf4454b83a2d6f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/1983063ac1b9d7575ec415ed24df63d01c3a63225415fa51d566afca7278701b
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/7a1ca8022e13485888aa13cf9aff55ab7788b3751d5f5237a9000a5af5f62c88
february 15th
https://www.blockchain.com/btc/tx/ebdefa0f0df4ed93be5c1080b3767b698c19db546c08a3fd821a5e30cb6323da
https://www.blockchain.com/btc/tx/7a5ef53a92ad692dd45cffc5c13d04ab611797010fe65054bd6a718290239673
https://www.blockchain.com/btc/tx/7aa605c5ea7ae8431e1cdb8aa040939bd39416717defcf69c12b73501df52a77
https://www.blockchain.com/btc/tx/1c8bda61c252a379a254fb78b0c418197a9cd928ff899473413ffdd0c9edc8cf
https://www.blockchain.com/btc/tx/8b9e323731e1b9a528eebf1d744a7a228c7dacd8e85582415282669fc03a72a1
https://www.blockchain.com/btc/tx/2edb74623218519935fed4171b35e50e274c4c7f3c62965505b1074c52445584
https://www.blockchain.com/btc/tx/fdac0e3ca4da81e4b24ebe68c368906fdf2111522f0549d2169c63fa94631c72
https://www.blockchain.com/btc/tx/c2906ef30c797044442738a01e8b6579ce037129b0a27af0f1f4cd1119f77b68
https://www.blockchain.com/btc/tx/59e57db80146cb22d7a91a990feec166484573af02e8ed61003c18d40c652afe
https://www.blockchain.com/btc/tx/5bbff2f99dd7d3b80c1182883867ca6dd3c8050cfcfd09dc8c6b41d6bdab0934
https://www.blockchain.com/btc/tx/46a93eb992c2110ff3c310e06b88d5a33a8ff7805d1e114863a2aa4c2118a160
https://www.blockchain.com/btc/tx/efabbd48688fafaac711b2b835ab10cf67b2b5a1fd60e16dc192339075f210b6
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/e5c281d8e83efa023d7dd5a9e81fc8168efcf9bfdc0f38903766e1a3c927cc40
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/35d7612729b6f41da7fc1ee4d70345292f20626b736b4a259f74a2080ab73563
february 14th
https://www.blockchain.com/btc/tx/240cc871034d141d5fcbb3330fbc7fdcef159202fef6d7dcb21c85f733882924
https://www.blockchain.com/btc/tx/fa892ee839753e40b92028a673aff4312066ba6db2611e959e1d29e7a3ecac93
https://www.blockchain.com/btc/tx/e771a164e86ef17970f7952033fd51720ccdba36f81b1f2b32ae73f9d7de75ca
https://www.blockchain.com/btc/tx/8a4e95c302c172a80e5ec1ef075e36f4dae9799b1bafc4227507a19778c0065f
https://www.blockchain.com/btc/tx/62f41ffb24971386cdb17ed6fec9f431565d47c25c8353e5cc67a9006641c0ff
https://www.blockchain.com/btc/tx/6a7802f97c69c78e9989d433e55d1f1fc5c563f787ea7f80861d6bdf041e0347
https://www.blockchain.com/btc/tx/64d5fc95e6ac64941248a7517ec6a958bf554315605c2f2756a8b152d795c304
https://www.blockchain.com/btc/tx/9438d6a98bbf7696548b2ff09d6c2570f75afc5b3981b73dcf7a589fbfa9fc44
https://www.blockchain.com/btc/tx/4fed046d8a885077bc68c6d691846f0b3233d36850e53e402fed0591a723613c
https://www.blockchain.com/btc/tx/b9adc79c562c24576056433e84652c6a85cf133595c0f51aef6f3b9b1abb34db
february 13th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/ab1342cab9350b9b99d45c54a7691177b059a7eb60b27e57693cd1d7a3380255
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/e4bf5cae86afffc7f91e07c5265ad777c032f68efcf25e5c52a11c6f3114cc61
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/cdc3d71b9d0c4295d5a41560b39a3bf4002f4f5b8150e7f9217be681edf86e8b
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/f371c3862c242e5b7c50a3a3741e36fd3fae92937077f82b7759bbe86c32a4b6
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/1cebdd0c27e6a780c6d68e4f66a301c0df87c8c5ac9f25be5dbef30bc12708c5
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/11cce9bb6f8ea5d49d31b9491510f23fd35a4f405fa6f94d8e98735c81ee0d82
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/5bd8dc9b310e36d7cc120f83a1040711c5ec1ca0241cbc503c19b7b4534b4407
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/49e6a89acd04f5fbe47e5b9c2ee2e52298ec30339f1b83626fb786d08ae09538
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/c10d6c6ec287568311ee235a8567171a714af0fc4e66582523d98fb0865e95f9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/daa8fc1a872f470cbe9de8f326bc44c68629be5dfbf36fad0767f31a4345d52f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/4934af7cf1d666ab47e8e0a58891733ba7d54371affe34e4eaebb2f4473363b0
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/7a4d1c38bac12ff4345556a0c9c644eebd6a58926d0612163e19a778e4b0fb30
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/f44d20d891ac8373b3a15dcd5fcfe6385438a58bd50bceeb70a0db452c4f47ba
february 12th
https://www.blockchain.com/btc/tx/6e5d46e71fd056b067cb7e62aba8d14f13eaf9373828a9ed220114f3b729388c
https://www.blockchain.com/btc/tx/0c26d7c0bfb5affced299c47d1614655413e81182a6fee616c4a9ce34da0459b
https://www.blockchain.com/btc/tx/72a189da949ffa2ee7a3c97cf7e5d24c6d8d81ef26a0e9ea45f1b999bc7b2ebc
https://www.blockchain.com/btc/tx/3004462214e706a2c2624293021b74742f12c83d961eb39c80d10433820ad589
https://www.blockchain.com/btc/tx/5c31b4a944ffff39a44729c088fd160c113d8933f825597d1db504fffe75a32d
https://www.blockchain.com/btc/tx/f645bd7ff6c5cb0db166a154b117bb3ca8b22c0f44b056f735158620ac56874d
https://www.blockchain.com/btc/tx/b0c64c8cf48c4ee0979454cc62d14b54ec857936829e03bcf090cac2c5419720
https://www.blockchain.com/btc/tx/9b80a088953927ada647242fb662c9d93a81a32b5af8f3d1cc9bb32ffb3bd9e2
https://www.blockchain.com/btc/tx/c83b268a2e2733c3e4c76f1173d14d6cea0d0ba5a87e06f13a2c0093249a7631
https://www.blockchain.com/btc/tx/1a012dcbd72f9260121c95a5fd7e59fbc83390f50d422d14db8d97042fe6353e
https://www.blockchain.com/btc/tx/fe140f77690a4e1b7ab6d9d74b05a924e6675b13a6ff53785cf1b31ffd08ec62
https://www.blockchain.com/btc/tx/83b949ada2baebd9d7aaf0f5ba9b67641131de7d45a9844abb289940c0fddcff
february 11th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/c64aa914d0a82f610b8e2806001e882d1bdd9b5f799acb4f9eee38709033c26c
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/a803890b1679b6f42ad06a19b6607be8d18418641550a73ab82ff818fed317b8
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/dfaf774d26e26bb48f2553132781785d3bd6f7bffd2c378bcc0ef589521ea139
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/4486b9eba256ab21a3778138f91f089a866c704f9ac9fea6d8574c8f403e8e66
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/7e4ef6bc25212868fafc892610b52eceb964389810bde14aebcf0831e6de2752
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/17ae38e5ea3793aa0d16027212bc30959b190cb39e593db4b6f55b5468c504d9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/410659f68b926907e4517b9bd768b5587c98614f67753c61d7e2bc7db944365e
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/d441fdc9da24eebf89c15ddd18fffe25c74396e0989f96fe717082670c868dbe
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/08fb3caacd37024f4606ce52173bc6fe4abc7240aeba077c91b2b0e257b096f3
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/b4cc504cfb66f8301f4a4dd3d4ba60bf140ca96f671263a3797422420a8fff34
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/87512e139ef708b36019f3a37e257f566e41f714105171f420d9e84b8768464d
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/b119905bf8b4665b4bcd0daedb287f4d690bfa43098263973e3937044cd80aff
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/bdc0e6ed17164759835b04fc636a3022df354c4e180a5079810059c9faebd81e
february 10th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/59ac70be2dc56095402a81e5e8289e5296524980076a1d52b9926a065bc2b70b
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/3e8a1496a8d5950fa5d78386f4c27eb5bdcf1728b371c26a71b86c38c0db1b42
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/5b985ce4757fb567a8ea0ef37ca3ca2609c52be71fbdb134b96a4afb4a7b2bb8
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/729fce4b2a4223b088ec468f34a1063a6eac47cd4c9e121df31cdbb8514504c9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/591501b233f44cf78761a488f3d90020ee9d7bfb1061abf7548f4340a6fbeedb
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/368069837c1a0afe4e9a8e2012ffdcf46748366c249d1afb1fe6f5c2d358aa07
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/79b908e5ed91d7236db33859ef1d975f6b0037e52b55d570a807984fc5c5e9ba
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/904cf2024d823970ee8a020eeefd58b46ee38438f32db80bd50095cbff7c69e9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/8dad4004ba9920722320511b5afa2108341587867290963f0db4a9fe7edc67a3
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/09219a3b022ac8cd6525fb04fc2faa02737c1399d954729b91c2176cc1b48709
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/31d6a1dce2dc836adc3fa86ee8516c1928385f2fb564b37e02472c890550865f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/174eb85d8acba3d85455e2ba6f1ba5c2981a9be8e2fa2f16dd2160471143b66d
february 9th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/40243ffaeb04657d1a8be3d69eb87acafc2e31e61d74eef16c97a4a590ac1298
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/38cffa3361a755b34cf11ff9018a6a7b04ea5e585e2448b88c4c7df97c831388
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/c579f6e3d8f089dc533659607ee9c395fc264581e61544843b5f808b504874fc
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/7c50749f30f8fac4b2bac38274d3e5b0e5686a4426d172bd1015078c6a209660
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/6a4d1c6078d5b80d6ef645d278655c41654c2747250baef3e054566b53878d2e
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/032640454a14a713814df51b28c8919c005f23ee2c1f8960a6a279581b647f5c
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/3e054590d5bd48a018d8d149fc847fbbc7059bfce0e5152267b185a2acd487c5
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/274ab124878cd9557bd603b4264d2a7f8f73e619396a7857f316eda8b9e07536
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/5b9de0bfc2e8b01b28a13252186c168c01ba5cd0fd19db00b4db5081737fc4f1
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/ac531d7201594c1e988a163d733daa41d13873ee851f1429a246467200976b3f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/b59d06f59b0622c09004e7214173eed7420dbde59e3a5ccd872e68d534641ede
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/697c24eadead141666f5f7bbcab6afe51d500c29a2682842d0b1c1423c739587
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/466bce0515fc41465da40290a8edcb60d8daf94e58459d68bfa1201d7aa14731
february 8th
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/d358c6742f800e376898fadf19ea60e624dd312de6d2c7ac568b5d845569a7ed
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/6558c206d5324cee219f2b17bef0414c4a555c71406bbc1cd986ef16bf04e656
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/a148f10fc4fb3edb44f6a193c5cd51932e2ed753a3bd78213dc167fb7a84f12c
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/bc82c074ee17fdd007d8419f88a9814915c385032a0ee0e2333df4edc3dc2684
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/9c1441655db05609db66628e7cdc397f149bd75b8c62290145fd7ee02451d0bc
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/474abaf5abed8507d8b8596462e050ddecdb0216fb12a3124d652cf2b87862fe
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/aaf717bf1e0b8cfc777a063ffe652d94a5a6e63d614c8713058e0b1ea0f2abfe
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/952cd63828f324ce00cc5132d4912567aabbfe5127ce54fc9439fa4835b96ac9
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/ab9d573ab18b9617d1a22947fe230b2e395716ed2a6eb8296fbc2cca1548edcc
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/aa61d44dffddf47a7971d89759925e938f82356d4091f9aa2aa9969c0f19dfa4
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/8549cb8c110e61ff8be09f06297fa9b883e97c068589123cb12fd5a127de387f
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/f74fcf7cbbe8389e46e43c06a9d8da91347638b1f97210d00e51470272cd9a41
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/2b5e7824dc16d30658ef2d6f6cd96c43e362ce99d6e3ad8f81b5afbf4aa8c8ce

即可靠又自动,用数学的原则运行。

即分散又诚实,不受人控制的系统。

使用比特币区块链 - 不可能伪造,破解或摧毁。

完全透明 - 所有的支付在比特币区块链中公开可见。

没有人为因素。

按次序自动付款,不会对系统造成负荷。

吸引新手参加,您将获得+5%他们的捐赠额!

1

通过推荐链接吸引新手参加DC-BTC,您将获得奖金+每次推荐人捐赠金额的5%

2

为了引入新成员作为您的推荐人,请向他们提供推荐链接。您的推荐链接显示在您的个人主页里。任何通过您链接开始参加的人都会自动成为您的推荐人。每次他捐款,您会获得+5%的奖励!

5%
3

您可以随心所欲吸引尽可能多的新成员参加 - 甚至整个中国,乃至整个世界!因此,您推荐的人和他们的捐赠越多 - 您可以获得的奖金也就越多。因此,请尽可能多地吸引新成员参加系统,并鼓励他们积极参与!让他们改变世界,赚取利润,也帮您赚取奖金!

获得推荐奖金!

第1级 5% 您总获得收入
第2级 3%
第3级 1%

共计奖金分配: 9%

当你推荐的人吸引新人参加时,你也可以获得奖励!

系统总有3级的奖金,奖金会在你推荐的人捐了款的后一天转到你的钱包。
发财之计算器

BTC
初始金额上的利润: 10%
1 日获得: 0.11000000 BTC

关于DC-BTC

为了更新日期,DC-BTC系统使用格林威治时间的标准。

系统时间可能与您所在国家/地区的时间不同。 这个很正常,因为DC-BTC是个统一所有国家和民族的全球项目。 报酬在捐赠后一天自动支付给参与者的钱包。 您的交易的确切处理时间不固定。 但是您将有足够的时间在同一天重新捐赠收到的金额并再赚10%。

%

推荐奖金是在新人捐赠后的第二天支付的。

假设你吸引了一位捐赠1 BTC的新人。 非常好,第二天您将获得0.05 BTC奖金。

DC-BTC系统只有2个限度

捐款的最低金额为0.0025 BTC,最高为10 BTC。

DC-BTC -是一个非常安全分散的系统!

系统基于比特币的代码和它的区块链自动运营,绕着人为因素。没有可以破解的单独数据库。我们使用冷钱包的技术。为了破解DC-BTC,首先必须破解比特币,这个从来没发生过,也从不会发生。

该系统完全透明!

任何人都可以查看统计信息 - 所有信息均已计入0.00000001 BTC。交易是公开可见的 - 您可以看到捐款的捐赠频率和捐赠额。所有数据均使用链接至不可伪造的比特币区块链。顺便说一句,交易支持SegWit。

不断地发展!

每日的1%用于进一步系统的发展和支付转账费用。毕竟,我们希望系统可以发展,扩大受众,持续运营,对吗?这就是为什么该系统收一部分的钱。

100%


没有赔钱的风险!

系统操作示例

第1步
捐赠与获得利润
第1不
捐赠与获得利润
第一日开始. 您捐赠金额为0,1 BTC, 其他成员也在捐款,此日结束。
第二日开始. 小王 捐了0,15 BTC,其他成员也在捐款,此日结束。
第二日结束后, 您将自动获得捐款金额和+10%的奖金,也就是说获得0.11 BTC到你的钱包里。
第2步
获得推荐奖金
第2步
获得推荐奖金
第三日开始。 你吸引了小明来参加系统, 他的捐赠金额为1 BTC
小明也吸引了其他人参加。 第三日结束。
您立即获得推荐奖金,以您推荐小明的捐款金额为 0.05 BTC (1 BTC的5%)
第3步
发展
第3步
发展
参与者发新的捐款, 第四日结束, 小明获得利润和推荐奖金。
看到一切都运行得很好, 您和其他的参与者发新的捐款也吸引吸收参加系统。
再次给大家发利润与奖金。
新捐款将在DC-BTC内产生新一日 - 系统将会发展壮大。一日又一日,每个人都会赚钱!
所以,再一次,一切运行尽可能简单:您捐款,以及不久后,您可以从上面获得+10%的利润。加上奖金: 每个邀请人的奖金为+5%和多层的推荐奖金。

DC-BTC - 是一个 新一代的全球金融系统

在DC-BTC基础上建立维亚切斯拉夫-谢尔盖·马夫罗季的弟弟去世后取数学算法的资料。他分享了独特的规划,兄弟俩没有告诉任何人25年

很早之前,谢尔盖·马夫罗季试过在MMM中实现类似的东西,但在改变世界的道路上存在障碍。 MMM-94被当局摧毁,并以不明方向拿走了17辆卡车参与者的现金。 MMM-2011系统在其马夫罗季先生被拘捕的时候停止营业了,MMM Global,在他去世后时决定了倒闭。

我们考虑了MMM-94,MMM-2011和MMM Global的经验 - 尽力而为,消除了缺点。利用区块链的现代技术和马夫罗季兄弟开发的数学算法,我们创建了新一代的系统。它不能伪造或破裂,它不依赖于人为因素。 DC-BTC是一个完全分散的系统,可自动运行,不受任何人控制。它不能被破坏。

因此,MMM转变为DC-BTC并变得更好。现在你面对数字时代的MMM - 新的国际互助俱乐部! MMM的新一代!金融核武器!

现在加入!我们将共同改变世界!